Organizing Committee
General Chair Kunio Kawamata Keio Univ.

Program Chair Tatsuro Ichiishi Ohio State Univ.
Shigeo Kusuoka Univ. Tokyo

Finance Chair Toru Maruyama Keio Univ.

Publicity Chair Isao Mutoh National Defense Ac.

Proceeding Chair Akira Yamazaki Hitotsubashi Univ.
Shigeo Kusuoka Univ. Tokyo

Members Hideyuki Adachi Univ. Marketing and Distribution Sci.
Takao Fujimoto Kagawa Univ.
Masao Fukuoka Nasu Univ.
Norimichi Hirano Yokohama National Univ.
Kiyosi Itô Kyoto Univ.
Yuji Ito Tokai Univ.
Seiichi Iwamoto Kyushu Univ.
Kazuya Kamiya Univ. Tokyo
Norio Kikuchi Keio Univ.
Hidetoshi Komiya Keio Univ.
Hiroshi Matano Univ. Tokyo
Tadashi Minagawa Nagoya Univ.
Ryozo Miura Hitotsubashi Univ.
Shigeo Muto Tokyo Institute Tech.
Mikio Nakayama Keio Univ.
Kazuo Nishimura Kyoto Univ.
Shinichi Suda Keio Univ.
Yoichiro Takahashi Kyoto Univ.
Shin-Ichi Takekuma Hitotsubashi Univ.
Makoto Yano Keio Univ.

Office of General Affairs & Conference Registrations
Maruyama Laboratory, Keio Univesity